۰
جنگل فندقلو با انبوه درختان متنوع در علفزاری سبز در مسیر جاده حیران به سمت اردبیل قرار دارد.
https://akhbarbank.com/vdca06no.49nmo15kk4.html
تازه ترین اخبار