۰
سازمان امور مالیاتی طبق لایحه برنامه هفتم، مجاز شد تا حق بیمه تأمین اجتماعی را همزمان با وصول مالیات از کسب و کارها مطالبه کند.
به گزارش اخباربانک، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بند ث ماده ۴ لایحه برنامه هفتم با ۱۶۷ رأی مواف با اصل این بند از ماده ۴ لایحه موافقت کردند تا سازمان امور مالیاتی، مجاز به وصول همزمان حق بیمه تأمین اجتماعی و مالیات از کسب و کارها شود.

براساس این گزارش، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون مکلفند به منظور تسریع و تسهیل در فرایندهای پرداخت و وصول مالیات و کسور بیمه از طرف واحدهای کسب و کار حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، فرایند وصول دریافت حق بیمه توسط سازمان مالیاتی را ایجاد کنند.

وزارت تعاون با همکاری وزارت اقتصاد و مراجع یا هیئت های امنای ذی صلاح مکلفند ظرف ۶ ماه پس از اجرای قانون، آیین نامه مربوط شامل ساز و کار اجرایی و تلفیق فهرست افرادی که صورت مزد و حقوق آنها توسط کارفرمایان اظهار شده را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسانند. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است به گونه ای عمل کند که حق بیمه توسط کارفرمایان مستقیما به حساب سازمان های بیمه گر واریز شود.

تبصره- در اجرای این حکم، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول برنامه، نسبت به الکترونیکی کردن فرایند صدور مفاصاحساب به نحوی اقدام کند که در تمام قراردادهای پیمان، تشخیص نوع قرارداد، محاسبه نرخ حق بیمه و تعهدات طرفین، به صورت سامانه ای در زمان صدور ردیف پیمان تعیین شود.
https://akhbarbank.com/vdciura3.t1arq2bcct.html
تازه ترین اخبار