۰
شرکت ایران خودرو در نظر دارد بمناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر، بزرگترین طرح پیش فروش تاریخ این شرکت را اجرایی نماید.
با عنايت به فرا رسيدن ايـام ا...دهـه مبـارك فجـر شـركت ايـران خـودرو در نظـر دارد تعـداد قابـل تـوجهي از محصــولات خــود را بــه روش پــيش فــروش ويــژه متقاضــيان عادي، قــانون جــواني جمعيــت و جــايگزيني خودروهاي فرسوده عرضه نمايد. 

متقاضيان ضـمن حصـول اطمينـان از احـراز شـرايط عمـومي ثبـت نـام مـي بايسـت نسـبت بـه افتتـاح حساب وكالتي نزد بانكهاي عامـل كـه معرفـي خواهـد شـد اقـدام نمـوده و بـه ميـزان مبلغـي كـه در بخشـنامه تعيين مي گردد موجودي حسـاب وكـالتي خـود را تكميـل نماينـد. شـايان ذكـر اسـت افتتـاح حسـاب وكـالتي صرفاً مختص بـه متقاضـيان عـادي بـوده و شـامل متقاضـيان قـانون جـواني جمعيـت و جـايگزيني خودروهـاي فرسوده نمي باشد. 
 
در اطلاعيه هاي بعـدي ضـمن معرفـي محصـولات، فرآيند كامـل افتتـاح حسـاب وكالتي، بانكهـاي عامـل و سـاير توضيحات مربوط به بخشنامه پيش فروش اطلاع رساني خواهد شد. 
https://akhbarbank.com/vdcjyveo.uqeh8zsffu.html
تازه ترین اخبار