۰
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۰۹:۱۸

روند صعودی شاخص تسهیلات بانک سینا

بانک سینا از ابتدای فروردین سال 1401 تا پایان مهر ماه سال جاری ، توانست " مانده اول ماه تسهیلات" خود را از مبلغ دو هزار و 203 میلیون میلیون ریال به دو هزار و 779 میلیون میلیون ریال با رشد 26 درصدی به ثبت برساند .
به گزارش اخباربانک، بانک سینا از ابتدای فروردین سال 1401 تا پایان مهر ماه سال جاری ، توانست " مانده اول ماه تسهیلات"  خود را از  مبلغ دو هزار و 203 میلیون میلیون ریال به دو هزار و 779 میلیون میلیون ریال با رشد 26 درصدی به ثبت برساند .
 
مانده اول ماه تسهیلات "وسینا "
دوره فعالیت مبلغ (میلیون ریال) دوره فعالیت مبلغ (میلیون ریال) تغییر  به  (درصد)
1400.01.31 250.169.598 1401.01.31 369.416.041 48
1400.02.31 304.038.019 1401.02.31 374.249.607 23
1400.03.31 312.032.579 1401.03.31 384.473.114 23
1400.04.31 319.330.839 1401.04.31 400.459.567 25
1400.05.31 321.621.391 1401.05.31 409.915.794 27
1400.06.31 339.380.251 1401.06.31 418.389.729 23
1400.07.30 356.655.755 1401.07.30 422.347.594 18
جمع کل 2.203.228.432 جمع کل 2.779.251.446 26
 
 
همچنین" مانده پایان ماه تسهیلات" وسینا در هفت ماهه سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 20 درصد افزایش داشت و از مبلغ دو هزار و 334 میلیون میلیون ریال به بیش از دو هزار و 801 میلیون میلیون ریال ارتقا یافت.
مانده پایان ماه تسهیلات "وسینا "
دوره فعالیت    مبلغ (میلیون ریال) دوره فعالیت مبلغ (میلیون ریال) تغییر  به  (درصد)
1400.01.31 304.038.019 1401.01.31 374.249.607 23
1400.02.31 312.032.579 1401.02.31 384.473.114 23
1400.03.31 319.330.839 1401.03.31 391.907.579 23
1400.04.31 331.621.391 1401.04.31 400.459.567 21
1400.05.31 339.380.251 1401.05.31 409.915.794 21
1400.06.31 356.655.755 1401.06.31 418.389.729 17
1400.07.30 371.335.826 1401.07.30 422.347.594 14
جمع کل 2.334.394.660 جمع کل 2.801.742.984 20
 
 
بانک سینا در دوره عملکرد ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه ،بیش از 34 هزار و 903 میلیارد ریال درآمد محقق ساخت که نسبت به درآمد 31 هزار و 601 میلیارد ریالی آن در دوره مشابه سال گذشته 10 درصد رشد را نشان می دهد . بیشترین افزایش درآمد تسهیلات "وسینا" در شهریور ماه امسال به میزان 48 درصد ثبت شده است.
درآمد تسهیلات " وسینا "
دوره فعالیت مبلغ (میلیون ریال) دوره فعالیت مبلغ (میلیون ریال) تغییر به  (درصد)
1400.01.31 4.262.608 1401.01.31 4.739.506 11
1400.02.31 3.875.873 1401.02.31 4.896.782 26
1400.03.31 5.150.208 1401.03.31 5.025.494 2
1400.04.31 3.579.158 1401.04.31 5.150.253 44
1400.05.31 6.339.268 1401.05.31 5.303.159 16
1400.06.31 3.889.181 1401.06.31 5.753.387 48
1400.07.30 4.505.372 1401.07.30 4.035.161 10
جمع کل 31.601.668 جمع کل 34.903.742 10
 
https://akhbarbank.com/vdcgyq97.ak97q4prra.html
تازه ترین اخبار