۰
مجموع زیان انباشته‌ی بانک‌ها به ۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش اخباربانک، مجموع زیان انباشته‌ی بانک‌ها به۳۲۰هزار میلیارد تومان رسیده است که معادل نصف کسری بودجه دولت است.

آمار تسهیلاتی که به شرکتهای مرتبط با بانکها یا اشخاص خاص واگذار شده و در حال حاضر مشکوک الوصول است از خود عدد جالبتر است.

 
https://akhbarbank.com/vdcdnx0j.yt09n6a22y.html
تازه ترین اخبار