۰
آمار مستاجرین در حالی سه دهه از ۱۲ به ۳۸ درصد رسیده که ۳۲ میلیون نفر ایرانی ماهانه ۴۳ درصد از درآمد را صرف هزینه‌ مسکن می کنند !
فرهیختگان: آمار نشان می‌دهد تعداد اجاره‌نشینان در ایران از 12 درصد در سال 65 به 38 درصد تا سال 99 رسید.

براساس این گزارش، 32 میلیون ایرانی درگیر مسئله اجاره‌بهای مسکن هستند. طبق آمارها در مناطق شهری 43 درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به مسکن بوده و این رقم معادل 2.2 برابر میانگین هزینه‌های خانوارها در جهان است.

حتی در کشورهایی با اقتصاد باز که خط‌ قرمز دولت‌ها دخالت در بازار است، دولت‌ها مستقیم و غیرمستقیم در بازار اجاره‌بهای مسکن دخالت و قانون‌گذاری می‌کنند.
https://akhbarbank.com/vdcdx50j.yt0kx6a22y.html
تازه ترین اخبار