۰
صنایع مادیران در عملکرد دو ماهه با انتقال بخش عمده ای از فعالیت به دو شرکت فرعی، ۳۳۳.۱ میلیارد تومان درآمد محقق کرد.
به گزارش اخباربانک، شرکت صنایع مادیران با سرمایه 820 میلیارد تومانی، گزارش عملکرد اردیبهشت و دو ماه سال مالی جاری را منتشر کرد.

این دو شرکت فرعی در دوره اردیبهشت از فروش داخلی 958 دستگاه سایر محصولات، 5086 هزار دستگاه محصولات لوازم خانگی و 15 هزار و 77 دستگاه محصولات نمایشی بالغ بر 199.9 میلیارد تومان درآمد کسب کردند. همچنین در عملکرد دو ماهه بالغ بر 11 هزار و یک دستگاه محصولات لوازم خانگی، 23 هزار و 114 دستگاه محصولات نمایشی و 960 دستگاه سایر محصولات به فروش رسانده و بالغ بر 333.1 میلیارد تومان درآمد محقق کردند.
https://akhbarbank.com/vdccsmq4.2bqpi8laa2.html
تازه ترین اخبار