۰
شرکت بیمه تعاون از تمام سهامداران حقیقی شرکت برای عضویت در هیأت مدیره دعوت به حضور کرد.
 به گزارش اخباربانک، این شرکت در آگهی که در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است از تمامی سهامداران حقیقی داوطلب برای عضویت در هیأت مدیره دعوت کرده است.

در متن این آگهی آمده است: «بدینوسیله از تمام سهامداران حقیقی داوطلب عضویت در هیأت مدیره شرکت بیمه تعاون (تعاونی سهامی عام) شماره ثبت 433049 و شناسه ملی 10320839651 دعوت می شود که از تاریخ نشر این آگهی حداکثر ظرف مدت دوماه داوطلبی خود را کتباً به شرکت اعلام کنند. بدیهی است وفق تبصره ماده 29 اساسنامه شرکت، سهامدارانی می توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره شوند که تأیید کتبی دارندگان حداقل پنج درصد سهام شرکت را به همراه اعلام داوطلبی خود به شرکت تسلیم کنند».
https://akhbarbank.com/vdcefo8v.jh8woi9bbj.html
تازه ترین اخبار