۰
مدیران عامل دو بانک بزرگ و اول دولت یعنی ملی و سپه هم بعد از سه بانک بورسی و طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند .
به گزارش اخباربانک، در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک ها که با سه بانک بورسی ملت ، تجارت و صادرات شروع شد ، مدیران عامل دو بانک اول دولتی بزرگ از لحاظ ثروت و دارایی ، قدمت ، وسعت و... هم طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند.

به این تریب با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی تا دو سال آینده،سکاندار بانک های ملی و سپه خواهند بود و باید انتظاراتی چون عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری ، شفافیت، رعایت نرخ های قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاه‌داری غیر ضروری را برآورده کنند .

براساس این گزارش، فرزین با مدرک دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، دارای سوابقی چون معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و مدیرعامل بانک کار آفرین بود و یکی از گزینه های ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بود .

ابراهیمی هم با مدرک دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدیرعامل بانک اداغام شده انصار بود .
 
akhbarbank.com/vdcbaabw.rhb5apiuur.html
تازه ترین اخبار
پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - مدیران عامل بزرگترین بانک های دولت هم تغییر کردند
 
۰
مدیران عامل دو بانک بزرگ و اول دولت یعنی ملی و سپه هم بعد از سه بانک بورسی و طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند .
به گزارش اخباربانک، در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک ها که با سه بانک بورسی ملت ، تجارت و صادرات شروع شد ، مدیران عامل دو بانک اول دولتی بزرگ از لحاظ ثروت و دارایی ، قدمت ، وسعت و... هم طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند.

به این تریب با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی تا دو سال آینده،سکاندار بانک های ملی و سپه خواهند بود و باید انتظاراتی چون عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری ، شفافیت، رعایت نرخ های قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاه‌داری غیر ضروری را برآورده کنند .

براساس این گزارش، فرزین با مدرک دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، دارای سوابقی چون معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و مدیرعامل بانک کار آفرین بود و یکی از گزینه های ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بود .

ابراهیمی هم با مدرک دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدیرعامل بانک اداغام شده انصار بود .
 
akhbarbank.com/vdcbaabw.rhb5apiuur.html
تازه ترین اخبار
پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - مدیران عامل بزرگترین بانک های دولت هم تغییر کردند
 
۰
مدیران عامل دو بانک بزرگ و اول دولت یعنی ملی و سپه هم بعد از سه بانک بورسی و طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند .
به گزارش اخباربانک، در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک ها که با سه بانک بورسی ملت ، تجارت و صادرات شروع شد ، مدیران عامل دو بانک اول دولتی بزرگ از لحاظ ثروت و دارایی ، قدمت ، وسعت و... هم طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند.

به این تریب با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی تا دو سال آینده،سکاندار بانک های ملی و سپه خواهند بود و باید انتظاراتی چون عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری ، شفافیت، رعایت نرخ های قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاه‌داری غیر ضروری را برآورده کنند .

براساس این گزارش، فرزین با مدرک دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، دارای سوابقی چون معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و مدیرعامل بانک کار آفرین بود و یکی از گزینه های ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بود .

ابراهیمی هم با مدرک دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدیرعامل بانک اداغام شده انصار بود .
 
akhbarbank.com/vdcbaabw.rhb5apiuur.html
تازه ترین اخبار
پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - مدیران عامل بزرگترین بانک های دولت هم تغییر کردند
 
۰
مدیران عامل دو بانک بزرگ و اول دولت یعنی ملی و سپه هم بعد از سه بانک بورسی و طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند .
به گزارش اخباربانک، در ادامه تغییر و تحولات مدیریتی در بانک ها که با سه بانک بورسی ملت ، تجارت و صادرات شروع شد ، مدیران عامل دو بانک اول دولتی بزرگ از لحاظ ثروت و دارایی ، قدمت ، وسعت و... هم طبق شایعات روزهای گذشته تغییر کردند.

به این تریب با حکم احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محمدرضا فرزین و آیت اله ابراهیمی تا دو سال آینده،سکاندار بانک های ملی و سپه خواهند بود و باید انتظاراتی چون عدالت محوری ، انقلابی گری ، مردم داری ، پاکدستی ، فساد ستیزی و قانون مداری ، شفافیت، رعایت نرخ های قانونی، سود عملیاتی، نظارت، تحرک ارزی، هدایت نقدینگی به سمت تولید، عدالت منطقه‌ای، اعتبارسنجی و خروج از بنگاه‌داری غیر ضروری را برآورده کنند .

براساس این گزارش، فرزین با مدرک دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ، دارای سوابقی چون معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرعامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها و مدیرعامل بانک کار آفرین بود و یکی از گزینه های ریاست بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم بود .

ابراهیمی هم با مدرک دکترای مدیریت، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین (ع) و مدیرعامل بانک اداغام شده انصار بود .
 
akhbarbank.com/vdcbaabw.rhb5apiuur.html
تازه ترین اخبار