۰
دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۴۰۰ ساعت ۰۹:۰۹

چه کسانی نمی توانند کارت هدیه دریافت کنند؟

جديدترين دستورالعمل بانک مرکزي درباره صدور کارت هديه و بن کارت توسط بانک‌ها حاکي از آن است که افراد داراي چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، کساني که حق دريافت خدمات بانکي را ندارند و اشخاصي که حساب آن‌ها مسدود شده است، نمي‌توانند کارت هديه يا بن کارت دريافت کنند.
چه کسانی نمی توانند کارت هدیه دریافت کنند؟
به گزارش اخباربانک، روز گذشته بانک مرکزي دستورالعمل شيوه صدور کارت هديه و بن کارت ريالي را مورد بازنگري قرار داد و به شبکه بانکي ابلاغ کرد که مهم‌ترين تغييرات صورت گرفته در اين دستورالعمل شامل صدور کارت هديه توسط هر مؤسسه اعتباري صرفاً براي مشتري داراي حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباري امکان‌پذير است، صدور کارت هديه در هر مؤسسه اعتباري به صورت غيرحضوري، صرفاً از طريق ابزارهاي پذيرش همان مؤسسه اعتباري مجاز است، حداقل مبلغ براي هر فقره کارت هديه معادل ۱۰۰ هزار تومان است و حداکثر مبلغ آن از ۵۰۰ هزار تومان به دو ميليون تومان افزايش يافت و حداکثر مدت اعتبار کارت هديه نيز از يک سال به دو سال افزايش پيدا کرده است، مي‌شود. 

به گزارش ایسنا، اين دستورالعمل که حاوي ۲۰ ماده و شش تبصره است، در يکي از بندهاي خود مؤسسه‌هاي  اعتباري يا بانک‌ها را موظف کرده است هنگام صدور کارت هديه و يا بن کارت، تعهدات لازم در خصـوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسـم را از مشتري اخـذ و در صـورت خودداري مشتري از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، مؤسسه اعتباري بايـد از ارائـه خدمات به ايشان خودداري کند.

وظايف بانک‌ها در قبال صدور کارت هديه 
با توجه به اينکه کارت هديه حداکثر به مدت دو سال داراي اعتبار است و پس از انقضاي مـدت مزبـور، مانـده مصـرف نشده کارت‌هاي هديه در تمام شعب مؤسسه اعتباري صادرکننده، قابل دريافت است، مؤسسه اعتباري موظف است پس از تاريخ انقضاي کارت هديه و در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هديه به دلايلي نظير مفقودي، پرداخت مانده مصرف نشده کارت هديه را صرفاً بر اساس درخواسـت مشتري و پس از احراز هويت وي پرداخت کند. 

همچنين. مؤسسه اعتباري موظف است قبل از تاريخ انقضاي کارت هديه، در صورت ارائه جسم کارت هديه، با درخواست مشتري و پس از احراز هويت وي، نسبت به تعويض، توليد مجدد رمز يا رفع مسـدودي کارت هديه اقدام کند.  

علاوه براين، مؤسسه اعتباري موظف است قبل از تاريخ انقضاي کارت هديه، در صورت عدم ارائـه جسـم کـارت هديه به دلايلي نظير مفقودي، با درخواست مشتري و پس از احراز هويت وي و ابطـال کـارت هديـه قبلي، منوط به سپري شدن حداقل دو ماه از تاريخ اعلام مفقودي و عدم انجام هر گونه تراکنش اعـم از موفق يا ناموفق طي مدت دو ماه از تاريخ اعـلام مفقـودي و نيـز عـدم ادعـاي مالکيـت توسـط شخص ثالث با عنوان دارنده کارت هديه طي مدت دو ماه از تاريخ اعلام مفقودي، نسبت بـه صـدور مجدد کارت هديه و يا توليد مجدد رمز کارت هديه اقدام کند.

از ديگر وظايف موسسات اعتباري در قبال صدور کارت‌ هديه و بن کارت اين است که سازوکاري را فراهم کند تا از طريق آن، رديابي تمامي تراکنش‌هـاي هر کارت صادره و همچنين اخذ آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌هاي هديـه و يـا بن‌کارت‌هـاي صادره و مبالغ آن براي هر مشتري - به همراه مانده مصرف نشده کارت‌هاي هديه و يا بن‌کارت‌هـاي صادره در مقاطع زماني حداقل روزانه - امکانپذير باشد. 
 
از سوي ديگر، بانک‌ها بايد اطلاعات تراکنش‌هاي کارت‌هاي هديـه و يـا بن‌کارت‌هـاي صـادره رامطابق ضوابط مذکور در آيين‌نامه مدت و طرز نگاهـداري اوراق بازرگـاني، اسـناد و دفـاتر بانک‌هـا، اعلامي توسط بانک مرکزي نگهداري کنند و تخلـف از آن مشـمول مجازات‌هـاي مقـرر در قـانون و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم مي‌شود.

کارت هديه فقط براي برداشت از حساب است 
ضمن بيان اينکه صدور کارت هديه صرفاً در قبال برداشت از حساب مشتري مجاز است، جديدترين دستورالعمل بانک مرکزي صدور کارت هديه و يا بن‌کارت براي اشخاص زير را ممنوع دانسته است:  
۱_ اشخاصي که از ارائه اطلاعات يا اسناد مورد نياز خودداري مي‌کنند
۲_ دارندگان سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده
۳_ اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حق دريافت خدمات بانکي از جمله افتتاح حساب در مؤسسه اعتباري را ندارند
۴_ اشخاصي که به حکم مراجع قضايي، حساب آنها در مؤسسه اعتباري مسدود شده است و يـا بـه هـر دليل ديگري حق برداشت از حساب را ندارند
۵- اشخاص حقيقي ايراني فاقد شماره ملي، اشخاص حقوقي ايراني فاقد شناسه ملي و اشـخاص خـارجي (حقيقي و يا حقوقي) فاقد شماره فراگير اشخاص خارجي
۶_ اشخاص فهرست تحريمي بند ۲۰ ماده ۱ و فهرست توقيفي بند ۲۱ آييننامه اجرايي ماده ۱۴ الحـاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۸ هيات محترم وزيران
akhbarbank.com/vdcdxz0j.yt0xx6a22y.html
تازه ترین اخبار