۰
دوشنبه ۲۳ فروردين ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۸

توضیحات تکمیلی بیمه تجارت نو در خصوص فروش ملک

شرکت بیمه تجارت نو اعلام کرد شرکت از فروش این ملک مبلغ ۶٠٨.٣٣۵ میلیون ریال در حساب های خود سود شناسایی می کند.
به گزارش اخباربانک، طبق ماده ٢ مبایعه نامه مبلغ ٢۴٩.٢٧٢ میلیون ریال از ثمن معامله همزمان با انعقاد قرارداد در تاریخ ١٣٩٩.١٢.٢٧ دریافت شد.

همچنین مقرر شد تا مبلغ ۴٠٠.٠٠٠ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٢.٠۵ و الباقی به مبلغ ١۵٠.٧٢٨ میلیون ریال در تاریخ ١۴٠٠.٠٣.٠١ همزمان با انتقال سند دریافت شود.
akhbarbank.com/vdcce4qm.2bqo18laa2.html
تازه ترین اخبار