۰
وزارت کشور، به تازگی در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور اخذ ۱۰ درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه، اکنون در راه پله های کمیسیون اقتصادی دولت درحال آمد و شد است.
به گزارش اخباربانک، رویایی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی کشور با شرکت های بیمه ای برسراخذ ۱۰ درصدعوارض دیگر ازصنعت بیمه.!

وزارت کشور، به تازگی در بخش منابع مالی لایحه مدیریت یکپارچه آتش نشانی و خدمات ایمنی کشور اخذ ۱۰ درصد عوارض از صنعت بیمه را پیش بینی کرده که این لایحه، اکنون در راه پله های کمیسیون اقتصادی دولت درحال آمد و شد  است.

دریافت عوارض سازمان آتش نشانی ازصنعت بیمه،چندمین عوارضی است که بخش های مختلف دولت از شرکت های بیمه ای اخذ می کنند.

درحال حاضر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،سازمان امور مالیاتی ،صندوق تامین خسارت های بدنی و نیروی انتظامی از جمله مجموعه هایی به شمار می روند که از درآمد صنعت بیمه سهم می برند.

از قصد دولت برای اخذ عوارض جدید 10 درصدی از صنعت بیمه بابت سازمان آتش نشانی هنوزهیچ اطلاع روشنی دردست نیست.

اما به نظر می رسد که دراین خصوص ، هیچ مشورتی با اهل فن صنعت بیمه صورت نگرفته درغیر اینصورت حتما دولت را از اصرار براجرایی کردن  چنین تصمیمی برحذر می داشته اند.
 
akhbarbank.com/vdceww8f.jh8ffi9bbj.html
تازه ترین اخبار