۰
شش شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۴۰۰، ۱۵۰، ۱۰۷، ۶۷، ۵۸ و ۴۱ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
۶ شرکت با دریافت مجوز افزایش سرمایه به مجمع می روند
به گزارش اخباربانک، شش شرکت شیمیایی سینا، شیشه همدان، به پرداخت ملت، تامین سرمایه نوین، سرمایه گذاری جامی و سرمایه گذاری وثوق امین به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 400، 150، 107، 67، 58 و 41 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، سرمایه فعلی "شسینا" از 3 به 15.3 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

"کهمدا" هم سرمایه فعلی را از 115.2 به 288 میلیارد تومان می رساند. 72.8 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 100 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

همچنین سرمایه فعلی "پرداخت" از 145 به 300 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و صرف عدم خروج وجه نقد جهت نوسازی پایانه های جایگاه های سوخت می شود.

در این میان، "تنوین" سرمایه فعلی را از 900 میلیارد تومان به 1.5 هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف بهبود نسبت کفایت سرمایه، تأمین مالی منابع موردنیاز مشتریان، حفظ و افزایش سهم بازار می شود.

سرمایه فعلی "وجامی" نیز از 19 به 30 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

"وثوق" هم سرمایه فعلی را از 17.7 به 25 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.
 
akhbarbank.com/vdcjvvea.uqeaxzsffu.html
تازه ترین اخبار