۰
تمامی ناشران اوراق بهادار اعم از ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و همچنین ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به انعقاد قرارداد با حداقل یک بازارگردان و اعلام آن به بورس هستند.
شرکت‌های بورسی ملزم به انعقاد قرارداد با بازارگردان‌ها شدند
به گزارش اخباربانک، جعفر جمالی، معاون حقوقی سازمان بورس اظهار داشت:  تمامی ناشران اوراق بهادار اعم از ناشران پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران و همچنین ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به انعقاد قرارداد با حداقل یک بازارگردان و اعلام آن به بورس هستند.

وی بیان کرد: عدم معرفی و انعقاد قرارداد بازارگردانی ظرف مهلت اعلامی از سوی بورس و فرابورس، تخلف محسوب شده و با قاطعیت با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
akhbarbank.com/vdciu3ay.t1aqy2bcct.html
تازه ترین اخبار