۰
در پنج ماهه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات فروش رفته است که معادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان از این اسناد هم واخواست شد.
به گزارش اخباربانک به نقل از ایسنا، طبق آماری که بانک مرکزی منتشر کرده است، در مرداد سال جاری بالغ بر هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان سفته و برات در تهران فروخته شده که در مقایسه با ماه قبل ۱۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲.۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین، در پنج ماه ابتدایی امسال حدود ۳۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

این درحالی است که در مردادماه معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که تعداد و مبلغ آن‌ها در مقایسه با ماه قبل ۲۴.۹ درصد و ۳۹.۸ درصد کاهش داشته است و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۱۲.۶ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۶.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

علاوه براین، در پنج ماهه اول امسال معـادل ۳۲۰۰ بـرگ سـفته و بـرات بـه مبلغی معـادل ۹۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورده که نسـبت بـه دوره مشـابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳.۸ درصد و از لحاظ مبلغ ۵۱.۹ درصد افزایش یافته است.

 
akhbarbank.com/vdciw3ay.t1aqr2bcct.html
تازه ترین اخبار