۱
یک بانک، سه شرکت بیمه و ۶ شرکت دیگر مجوز افزایش سرمایه ۱۳۲۷، ۵۲۸، ۲۳۳، ۲۱۶ ، ۱۸۰، ۱۰۸ ، ۶۵، ۵٠ ، ۲۵ و ۱۹ درصدی را گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
۶ شرکت، سه بیمه و یک بانک مجوز افزایش سرمایه گرفتند
به گزارش اخباربانک، 10 شرکت دامداری تلیسه نمونه، خودکفایی آزادگان، لامیران، بانک کارآفرین، بیمه معلم، قند تربت جام، تجارت الکترونیک پارسیان، سرمایه گذاری مسکن تهران، بیمه پارسیان و بیمه سرمد مجوز افزایش سرمایه 1327، 528، 233، 216 ، 180، 108 ، 65 ، 50 ، 25 و 19 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، سرمایه فعلی "تلیسه" از 35 به 499.3 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالي صورت می گیرد.

"خودکفا" سرمایه فعلی را از 70 به 440 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در بازار پایه از محل سود انباشته برای اصلاح ساختار مالي اعمال می شود.

"فلامی" سرمایه فعلی را از 6 به 20 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا صرف جبران مخارج سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، تأمین منابع لازم بابت نوسازی ماشین‌آلات و حفظ وضعیت سرمایه در گردش شود.

همچنین سرمایه فعلی "وکار" در مرحله اول از 850 میلیارد تومان به بیش از 2.6 هزار میلیارد تومان می رسد. 193.3 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سایر اندوخته ها و 1.6 هزار میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای اجرای مفاد مادة 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، دستیابی به نسبت مجاز دارایی‌های ثابت و افزایش ظرفیت برای توسعة فعالیت‌های سودآور اعمال می شود.

مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از 2.6 به 3.9 هزار میلیارد تومان از دو محل سایر اندوخته ها و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت 2 سال به هیات مدیره تفویض تا پس از أخذ مجوز از سازمان و بانک مرکزی نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

در این میان، "ومعلم" سرمایه فعلی را از 150 به 419.4 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بیمه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و با هدف اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

"قجام" نیز سرمایه فعلی را از 31.2 به 65 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت حاضر در تابلو زرد بازار پایه فرابورس از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش می شود.

سرمایه فعلی "رتاپ" هم از 364.3 به 600 میلیارد تومان می رسد. 119.9 میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 115.7 میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي می شود.

"ثتران" نیز سرمایه را از 120 به 180 میلیارد تومان می رساند. 38.2 میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و 21.7 میلیارد تومان دیگر از محل تجدید ارزیابی برای اصلاح ساختار مالي و تأمين منابع مالي جهت ساخت پروژه بنفشه 2 صرف می شود.

"پارسیان" نیز سرمایه فعلی را از 400 به 500 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بیمه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و برای ارتقا رتبه توانگري مالي و پوشش ريسک قانوني صرف می شود.

سرمایه فعلی "وسرمد" هم از 210 به 250 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این بیمه حاضر در بازار پایه از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالي شود.
 
akhbarbank.com/vdcdoo05.yt09s6a22y.html
تازه ترین اخبار