۰
شرکت بیمه آسیا در 10 ماهه امسال موفق شد 47.963 میلیارد و 792 میلیون ریال حق بیمه ( شامل قبولی اتکایی) در انواع رشته های بیمه ای تولید کند.
به گزارش اخباربانک، شرکت بیمه آسیا گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به پایان دی ماه امسال را منتشر کرد که بر اساس آن، این شرکت بیمه خصوصی شده از ابتدای دوره مالی تا پایان دهمین ماه سال، 27.922 میلیارد و 873 میلیون ریال نیز به بیمه گزاران زیان دیده خود خسارت پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، بیشترین میزان حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی مربوط به رشته های ثالث اجباری، درمان و بدنه خودرو است به گونه ای که آسیا در 10 ماهه 17.421 میلیارد و 268 میلیون ریال در رشته ثالث اجباری حق بیمه تولید کرده که 36 درصد از کل سبد حق بیمه این شرکت محسوب می شود.

بر این اساس، خسارت پرداختی بیمه آسیا نیز در رشته ثالث اجباری 11.842 میلیارد و 40 میلیون ریال گزارش شده که 42 درصد از کل خسارت های پرداختی این شرکت است.

حق بیمه تولیدی آسیا در رشته درمان هم 21 درصد از کل پوتفوی این شرکت را تشکیل می دهد که مبلغی معادل 9.856 میلیارد و 52 میلیون ریال است و در همین حال، 6.849 میلیارد و 922 میلیون ریال یعنی معادل 25 درصد خسارت های پرداختی شرکت مربوط به این رشته بوده است.

بیمه آسیا 13 درصد از حق بیمه های خود معادل 6.129 میلیارد و 143 میلیون ریال را نیز در رشته بدنه اتومبیل کسب کرده و 12 درصد خسارت ها را هم معادل 3.289 میلیارد و 511 میلیون ریال در همین رشته پرداخت کرده است.

حق بیمه های زندگی متشکل از اندوخته دار و غیراندوخته دار در شرکت بیمه آسیا هم در مجموع 9 درصد از کل سبد حق بیمه را با مبلغی معادل 4.039 میلیارد و 429 میلیون ریال به خود اختصاص داده و 6درصد خسارت ها هم در این رشته ها معادل 1.789 میلیارد و 375 میلیون ریال به بیمه گزاران پرداخت شده است.

کل حق بیمه تولیدی بیمه آسیا در یک ماهه منتهی به پایان نخستین ماه فصل زمستان نیز 4.640 میلیارد و 880 میلیون ریال و کل خسارت پرداختی در این یک ماه، مبلغی معادل 4.187 میلیارد و 754 میلیون ریال گزارش شده است.
akhbarbank.com/vdcb0wbz.rhb59piuur.html
تازه ترین اخبار