پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 29 تير 1400 ساعت 19:40 https://www.akhbarbank.com/news/81189/وتجارت-موفقیت-معنا -------------------------------------------------- عنوان : "وتجارت" موفقیت را معنا کرد -------------------------------------------------- مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک تجارت روز سه شنبه 29 تیرماه با حضور56 درصد از سهامداران حقیقی و حقوقی این بانک به صورت غیر حضوری در محل هتل پارسیان انقلاب برگزار شد. متن : به گزارش اخباربانک، دراینمجمععملکردبانکتجارتبرایسالمالیمنتهیبه30اسفندماه99بااکثریتآرایسهامدارانکهبهصورتبرخط(آنلاین)ازطریقپیوندhttps://agm.tejaratbank.irیاازطریقاپلیکیشنهمراهبانکتجارتدراینجلسهحضورداشتندبهتصویبرسید. دولتآبادیمدیرعاملبانکتجارتدرگزارشهیاتمدیرهبهمجمعبهموفقیتهایاینبانکدرسهسالگذشتهاشارهداشتوگفت:همانطورکههمهسهامدارانبانکاطلاعدارندبانکتجارتدرپایانسال1396بامشکلجدیزیانعملکردیسنگینحدود61هزارمیلیاردریالیمواجهبودکهبانکرامشمولماده(141)قانونتجارتکرد.ازطرفیبانکباچالشهایدیگریمانندهزینهگزافتجهیزمنابع،مطالباتمعوقهنگفتوغیرجاریروبروبودکهمدیریتارشدبانکبادرنظرگرفتناینشرایط،برنامهریزیلازمرابرایخروجازاینشرایطدریکبرنامه4سالهتدوینوبهمورداجراگذاشت. ویافزود:براساسایننقشهراه4سالهمقررشدبانکتاسال1400اززیانعملیاتیخارجشودکهاینهدفباعزمراسخکارکنان2سالزودترازموعدمحققشدومشارکتجمعیوهمدلیپرسنلعملکردیخیرهکنندهازبانکبزرگتجارتدرپایانسال1399بهثبترساندکهیقینارضایتمندیذینفعانبانکرابهدنبالخواهدداشت. مدیرعاملبانکتجارتدرتشریحنتیجهایناقداماتیادآورشد:باتلاششبانهروزیمدیرانوهمههمکارانمدربانکتجارتدستاوردهایبرجستهایدرحوزه هایمختلفعملکردیبانکدرمقطعزمانیپایانسال١٣٩٦تاپایانسال١٣٩٩شاهدبودیم.مجموعسپردههایریالیبانکتجارتنسبتبهپایانسالماقبل،درپایانسالهای1397با24.9%رشدبه1262هزارمیلیاردریال،1398با45%رشدبه1830هزارمیلیاردو1399با53.2%رشدبه2804هزارمیلیاردافزایشیافت.درحالیکهمیانگینرشد5بانکبزرگتجاریکشورنسبتبهسالماقبل،درپایانسالهایمذکور15%،26%و45%بودهاست.بهعبارتدیگر،مجموعسپردههایریالیبانکتجارتطی3سالگذشته178%رشدداشت،درحالیکهمیانگینرشد5بانکبزرگتجاریکشوردرهمینمدت110%بودهاست. دولتآبادیتمرکزبررشدمنابعجاریرایکیازاولویتهایبرنامههایاینبانکذکرکردویادآورشد:سپردههایجاریریالیبانکتجارتنسبتبهپایانسالماقبل،درپایانسالهای1397با72%رشد،1398با149%رشدفزایندهو1399با54%رشدبهمبلغ644هزارمیلیاردریالبالغشد.بهعبارتدیگرسپردههایجاریریالیبانکتجارتطی3سالگذشته558%رشدداشت،درحالیکهمیانگینرشد5بانکبزرگتجاریکشوردرهمینمدت349%بودهاست.اینرشدمنابعارزانقیمتکهدربانکبیسابقهبود،آثارمثبتزیادیدربهبودصورتهایمالیبانکداشتهاست. ویدرادامهبهسهم18.1درصدیمنابعبانکتجارتازبازارمنابع5بانکبزرگتجاریدرسال99اشارهکردوگفت:سهمبانکتجارتازبازارمنابعدربین5بانکبزرگتجارینیزدراینسالهاهموارهروبهرشدبودهاست.بهنحویکهبانکتجارتتوانستسهمسپردههایریالیخودرابین5بانکبزرگتجاری،درپایانسالهای1397با9%رشددرافزایشسهمازمنابعبه14.9%،1398باحدود14.7%رشددرافزایشسهمازمنابعبه17.1%و1399با5.8%رشددرافزایشسهمازمنابعبه18.1%برساند. مدیرعاملبانکتجارتدرتشریحاهمدستاوردهایاینبانکدرسال99تاکیدکرد:پوزیشنارزیبانکتجارتتاپایانسال1399مبلغیچشمگیردرحدود128هزارمیلیاردریال(805میلیوندلار)است،کهباتوجهبهچشماندازنرخارز،ازجملهذخایرقابلاتکاوارزشمندبرایبانکمحسوبمیشود. باتوجهبهاقداماتعملیاتیصورتگرفتهواصلاحترازبانک،وضعیتنقدینگیبانکتجارت،بهشرایطمطلوبرسیدهودرطی3سالگذشتهعلاوهبرتسویهخطوطبینبانکیورفعکسرینقدینگیبهمازادبیشاز450هزارمیلیاردریالدرپایانخرداد1400دستیافتهوتوانستهاستاینمنابعرادربازاربینبانکیدراختیارسایربانکهانیزقراردهد. ویادامهداد:ازدیگراقداماتکلانوبسیارمهمکهبههمتکارکنانومدیرانبانکتجارتصورتگرفتهاستمیتوانبهتجدیدارزیابیداراییهایبانکاشارهکردکهسببشداینبانکدرپایانسال1397بهبزرگترینشرکتبورسیکشورتبدیلشدهوازمشمولیتماده141قانونتجارتخارجشودکهاینامربهعنواناقدامیموفقیتآمیزواثرگذاردربازارسرمایهبهلحاظبهبودارزشسهامبانکمحسوبمیشود. روزنامههایدنیایاقتصادوجهانصنعتدر این مجمعبهعنوانروزنامههایرسمیبانکتجارتانتخابشدند. در ادامه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره برگزار شد که پس از رای گیری از سهامداران،رضا دولت آبادی، علی کی لانی، عباس اشرف نژاد و مرتضی ترک تبریزی به عنوان اعضای هیات مدیره این بانک انتخاب شدند.