۹۳
چهارشنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۱۹

مولتی بانک؛ فرزند خلف بانکداری باز

سید محمد حسین استاد
مولتی بانک؛ فرزند خلف بانکداری باز
مولتی بانک زیرشاخه ای از بانکداری باز است و همانگونه که می دانید، بانکداری باز راهکاری که به ارائه کنندگان خدمات مالی شخص ثالث، امکان دسترسی آزاد به تمام خدمات بانکداری دیجیتال را می دهد؛ در خط مقدم تحول صنعت قرار دارد.
بـه عبـارت روشـن تر، بانکـداری بـاز با معرفی مولتی بانـک، فرصت رقابت را برای تمامی ارائه کنندگان خدمت مالی با هر شکل و اندازه ای، فراهم می کند.

تحقیقات نشان می دهد؛ سهام بانکداری باز به سرعت در حال رشد است و ۶۱ درصد از مدیران مالی به این مدل از بانکداری، نسبت به سال ۲۰۱۹ ،بازخورد مثبت تری دارند.

در واقع، راهکار مولتی بانک یکی از مواردی بوده است که به واسطه بانکداری باز، مورد توجه مدیران بانک ها و سازمان های مالی قرار گرفته است.

اما نکته اصلی اینجاست: با اینکه مدیران مالی در سراسر جهان؛ به ویژه اروپا به این نتیجه رسیده اند که در اقتصاد نامطمئن امروزی، کلید موفقیت هر کسـب وکاری تجربه مشـتری اسـت؛ ولی بسیاری از مؤسسه های مالی برای رسـیدن به چنین سـکویی، هنوز به قدر کافی زیرسـاخت، منابـع و توانایـی ندارنـد.

جالـب اینکـه، تنهـا نزدیـک بـه نیمـی از مشـتریان در سراسـر جهـان معتقدنـد بانک هـا، آنهـا و نیازهایشـان را درک می کنند. اینجاسـت که فضا برای ابتکار عمل ارائه کنندگان مولتی بانک فراهم می شود.

راه حل هـای مولتـی بانک هـا در مـورد مدیریـت مالـی شـخصی و وام دهـی دیجیتـال در حال حاضر به مشـتریان بانکی کمک می کند تا سلامت مالی خود را بهتر مدیریت کنند.

این وجه تمایز در نهایت باعـث می شـود تعامـل آنها با مؤسسـه های مالی بیشـتر شـود. مولتـی بانک با قابلیت بانکـداری باز بـه مشـتریان اجـازه می دهد تمام امـور مالی خود، در چندین حساب از مؤسسه های مالی و بانک های مختلف را، در یک برنامه تحت وب یا تلفن همراه جمع کند و تازه این تمام ماجرا نیست!

امکان جستجوی پویا در مولتی بانک
شـما تصور کنید با وجود چندین حسـاب بانکی، جستوجو برای یک تراکنش خاص می تواند بسـیار زمانبر و دشـوار باشـد. توابع جسـتوجوی هوشمند و پویا می توانند به کاربران کمک کنند تا دقیقاً آنچه را که به دنبال آن هستند با کلیک یک دکمـه در تمـام امور مالی خود بیابنـد.

پرداخت ها، مدیریـت تعـادل و مدیریت ریسـک مؤثرتـر نیز، از امتیازهـای دیگـری اسـت که این مـدل از بانکداری در اختیار مشتری قرار می دهد.

جـان کلام بنـده دربـاره مولتـی بانـک ایـن اسـت: مشـتری در ایـن مـدل از بانک داری کاملا احسـاس رضایـت می کنـد، بـه بانک مـورد نظر خویـش کاملا اعتماد دارد و احسـاس می کند بانک او با نیازهای مشـتری »ارتبـاط برقـرار کـرده اسـت و همدلـی می کنـد.«

ایـن آن چیـزی اسـت کـه بانکـداری بـاز درصدد دستیابی به آن است.

امیدوارم و می دانم تلاش تمام بزرگان و اصحاب دلسوز و آگاه فناوری اطالعات و ارتباطات کشور بر این امر اسـتوار اسـت که دیگر متولیان امر را نیز بـه نتیجه برسـانند کـه بانکداری دیجیتـال و البته بانکـداری بـاز، دیر یـا زود در مقام بانکداری مادر در کشور عرض اندام خواهد کرد؛ چون مشتری دیگر مشتری سابق نخواهد بود و همین مسأله می طلبد در پـی راهکارهای مناسـب بـرای تأمین هرچه بهتر و سریعتر نیازهای پیچیده و چندوجهی او باشند.

نکتـه مهـم دیگـری کـه لازم اسـت بـه آن اشـاره کنـم، آغاز طرح تسهیلاتی »انتخـاب پالس« بانک ایران زمین از ماه دی است. به شما مژده می دهم، بانـک ایران زمیـن در مسـیر مشـتری مداری و رفـاه حـال شـما عزیـزان، اعطـای تسهیلات خـود را بـا نـام »انتخـاب پلاس« معـادل سـه برابـر میانگیـن موجـودی سـپرده، آغـاز خواهـد کـرد.

هـدف اصلـی از اجـرای ایـن طرح نیـز، رفع نیازهای ضروری؛ نظیر کمک هزینـه ودیعـه مسـکن، کمک هزینه تحصیل و تهیـه جهیزیـه مشـتریان بانـک اسـت.
* سید محمد حسین استاد
 
https://akhbarbank.com/vdcir5av.t1a3q2bcct.html
تازه ترین اخبار