۰
بانک دی در خصوص تصفیه مطالبات از گروه استراتوس و دریافت سهام در ازای بدهی مزبور توضیحات تکمیلی ارائه کرد.
تازه ترین اخبار