۰
میزان فروش و سود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و ۸ هلدینگ‌ تابعه برای ۹ ماهه سال گذشته اعلام و با مدت مشابه مورد مقایسه قرار گرفت.
آمار فروش و سود هلدینگ در نوبت پذیرش بورس + ۸ زیرمجموعه مهم
به گزارش اخباربانک، میزان فروش و سود شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی و ۸ هلدینگ‌ تابعه در ۹ ماهه سال گذشته اعلام و با مدت مشابه گذشته مقایسه شد .

براین اساس، فروش تجمیعی شرکت‌های مدیریتی شستا طی این مدت ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل با ۲۸.۷ هزار میلیارد تومان، ۶۰ درصد رشد داشته است.

سود تجمیعی شرکت های مدیریتی شستا هم ۱۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل با ۵ هزار میلیارد تومان، ۱۴۱ درصد رشد داشته است.

تاپیکو
فروش تجمیعی هلدینگ تاپیکو ۱۱.۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۷.۵ هزار میلیارد تومان) ۵۰ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ تاپیکو نیز ۲.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۱.۹ هزار میلیارد تومان) ۵۲ درصد رشد داشته است.
تیپیکو
فروش تجمیعی هلدینگ تیپیکو ۱۰.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۷.۲ هزار میلیارد تومان) ۴۸ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ تیپیکو  ۱.۷ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۸۰۴ میلیارد تومان) ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

کشتیرانی
فروش تجمیعی شرکت کشتیرانی ۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۵.۸ هزار میلیارد تومان) ۶۹ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی شرکت کشتیرانی ۱.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۵۸۷ میلیون تومان ) ۱۴۶ درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری صبا تأمین
فروش تجمیعی هلدینگ صبا تأمین ۲.۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل ( ۱.۱ هزار میلیارد تومان) ۱۶۶ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ صبا تأمین ۲.۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۳۳۶ میلیارد تومان) ۶۷۴ درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری سیمان تأمین
فروش تجمیعی هلدینگ سیمان تأمین ۳.۳ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۲.۴۹ هزار میلیارد تومان) ۳۳ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ سیمان ۸۳۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۴۹۷ میلیارد تومان) ۶۹ درصد رشد داشته است.

هلدینگ صدر تأمین
فروش تجمیعی هلدینگ صدر تأمین ۲.۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۱.۶ هزار میلیارد تومان) ۵۱ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ صدر تأمین ۶۹۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۲۹۶ میلیارد تومان) ۱۳۶ درصد رشد داشته است.

سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین
فروش تجمیعی هلدینگ صنایع عمومی تأمین ۴۸۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۲۸۲ میلیارد تومان) ۷۳ درصد رشد داشته است.
سود خالص تجمیعی هلدینگ صنایع عمومی تأمین ۱۲۸ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۷۶ میلیارد‌ تومان) ۶۸ درصد رشد داشته است.

رایتل
فروش تجمیعی شرکت خدمات ارتباطی رایتل ۶۵۰ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه قبل (۵۰۰ میلیاردتومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.
تازه ترین اخبار