۰
سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه ١٧ درصدی شرکت بیمه سامان از محل سود انباشته، سایر اندوخته‌ها را صادر کرد.
به گزارش اخباربانک، همچنین مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند با انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ١٧۵ میلیارد تومان به مبلغ ٢۵٠ میلیارد تومان از محل سود انباشته (به‌مبلغ ٣٠ میلیارد تومان )، اندوخته سرمایه‌ای (به‌مبلغ ٧ میلیارد تومان)، مطالبات حال‌شدۀ سهامداران و آوردة نقدی (به‌مبلغ ٣٨ میلیارد تومان ) موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به‌مدت ٢ سال به هیئت‌مدیره تفویض نماید تا هیئت‌مدیرة شرکت پس از اخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.
تازه ترین اخبار