۰
شرکت بیمه دانا در ٨ماهه منتهی به آبان ٩٨ حدود ٣٠٠٨میلیارد تومان حق بیمه صادره داشته است که حدود ۴٨٧ میلیارد تومان در آبان ماه تحقق یافته است.
تازه ترین اخبار