۰
مجموع حق بیمه صادره ٨ماهه منتهی به آبان ٩٨ بیمه سامان حدود ٧٧۵ میلیارد تومان می باشد که حدود ٨٣ میلیارد تومان مربوط به آبان ماه می باشد.
تازه ترین اخبار