۰
شرکت بیمه پارسیان در ٨ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ١۵٧٩میلیارد تومان حق بیمه صادره داشته است که حدود ٢١٠میلیارد تومان مربوط به آبان ماه می باشد.
تازه ترین اخبار