۰
جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۹

مروری بر صورتهای مالی « بانک صادرات»

طی گزارش فعالیت ماهانه مربوط به مهر، مانده تسهیلات اعطایی در پایان دوره نسبت به ابتدای دوره با افزایش ٣٢۵۴٩٠٧٨ میلیون رالی به ١١٨٨٠۶١٩۶١ میلیون ریال رسیده است. همچنین بانک سود ناشی از ارائه تسهیلات را ١٢٧٧٠٧۶٧ میلیون ریال گزارش کرده است.
به گزارش اخباربانک، بانک صادرات که با سرمایه 17.5 هزار میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ بورسی محسوب می شود، گزارش فعالیت هفتمین ماه دوره مالی منتهی به اسفند 98 را منتشر کرد.

بر این اساس،"وبصادر" در این مدت مبلغ 1.27 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی شناسایی و مبلغ 1.28 هزار میلیارد تومان سود سپرده گذاری پرداخت کرده که با این حساب در هفتمین ماه سال 98 تراز عملیاتی منفی 6.9 میلیارد تومانی را ثبت کرده است.

همچنین جمع درآمد تسهیلات اعطایی و سود سپرده های سرمایه گذاری در پایان هفتمین ماه سال به 7.6 و 8.7 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل با 6.7 و 8.5 هزار میلیارد تومان،حکایت از افزایش درآمدها و سود پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری دارد.

هزینه سپرده های کوتاه مدت این بانک بورسی نیز درحالی 310.7 میلیارد تومان بوده که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 222.3 میلیارد تومان بوده است.