۰
بانک سینا در هفت ماهه ابتدایی امسال، از محل تسهیلات اعطایی، 14.806 میلیارد و 246 میلیون ریال درآمد کسب کرد.
به گزارش اخباربانک، بانک سینا گزارش یک ماهه منتهی به 30 مهرماه 98 را به سازمان بورس ارائه کرد که بر اساس آن 6.474 میلیارد و 567 میلیون ریال از درآمد بانک 10 هزار میلیارد ریالی وسینا، از محل تسهیلات مشارکت مدنی، 1.114 میلیارد و 775 میلیون ریال از محل جعاله، 5.863 میلیارد و 674 میلیون ریال از محل سرفصل سایر تسهیلات و بقیه از محل دیگر انواع تسهیلات به دست آمده است.

گزارش منتشره حاکی از آن است که بانک سینا در یک ماهه منتهی به پایان ماه هفتم سال جاری، از محل تسهیلات اعطایی به مشتریان 2.020 میلیارد و 226 میلیون ریال درآمد به دست آورده است.

در عین حال، این بانک بورسی از ابتدای سال مالی تا پایان مهرماه، 11.931 میلیارد و 897 میلیارد ریال به سپرده گذاران سود پرداخت کرده است.

بانک سینا دراین 7 ماه، 9.237 میلیارد و 517 میلیارد ریال به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، 2.043 میلیارد و 410 میلیارد ریال به سپرده های کوتاه مدت و 568 میلیارد و 722 میلیارد ریال به گواهی های سپرده سرمایه گذاری عام، سود پرداخته است.

بر اساس این گزارش، سود پرداختی بانک سینا به سپرده های سرمایه گذاری در یک ماهه منتهی به پایان مهرماه 98 نیز 1.718 میلیارد و 383 میلیون ریال گزارش شده است.
 
تازه ترین اخبار