۰
شرکت بیمه پارسیان گزارش یک ماهه منتهی به 30 مهرماه را منتشر کرد که بر اساس آن، این شرکت بیمه بورسی تا پایان مهر 98، معادل 13.686 میلیارد و 352 میلیون ریال بیمه نامه فروخته است.
به گزارش اخباربانک، بیمه پارسیان با نماد بورسی پارسیان و سرمایه ثبت شده 3.000 میلیارد ریال و ثبت نشده 1.000 میلیارد ریال، از ابتدای سال مالی تا پایان 30 مهرماه 98 مبلغ 8.003 میلیارد و 470 میلیون ریال نیز به بیمه گزاران خسارت پرداخت کرده است.

بر اساس این گزارش، رشته های درمان، ثالث اجباری و زندگی اندوخته دار به ترتیب بیشترین سهم را در سبد پورتفوی بیمه پارسیان به خود اختصاص داده اند.

بر این اساس، رشته درمان با سهم 19 درصدی از حق بیمه تولیدی و مبلغ 2.638 میلیارد و 222 میلیون ریال، سهمی 32 درصدی از کل خسارت های پرداختی بیمه پارسیان با مبلغ 2.576 میلیارد و 973 میلیون ریال به خود اختصاص داده است.

در عین حال، رشته ثالث اجباری با حق بیمه 5.256 میلیارد و 894 میلیون ریال حق بیمه، 38 درصد از کل حق بیمه های تولیدی بیمه پارسیان را از آن خود کرده ضمن این که سهم این رشته از خسارت های پرداختی نیز 39 درصد یعنی مبلغ 3.157 میلیارد و 244 میلیون ریال اعلام شده است.

این درحالی است که سهم بیمه های زندگی شامل اندوخته دار و غیراندوخته دار در سبد پورتفوی بیمه پارسیان در مجموع 11 درصد و سهم خسارت این رشته ها 7 درصد از کل خسارت است.

بیمه زندگی اندوخته دار با داشتن سهم 10 درصدی، 1.402 میلیارد و 358 میلیون ریال حق بیمه برای این شرکت بیمه ای به همراه داشته و مبلغ خسارت این رشته نیز 376 میلیارد و 682 میلیون ریال معادل5 درصد کل خسارت پرداختی بوده است.

رشته بدنه خودرو نیز سهمی 9 درصدی از حق بیمه تولیدی و خسارت های پرداختی دارد و 1.253 میلیارد و 218 میلیون ریال از حق بیمه تولیدی و 707 میلیارد و 596 میلیون ریال از خسارت پرداختی متعلق به این رشته است.

این گزارش حاکی است، شرکت بیمه پارسیان در یک ماهه منتهی به پایان مهر نیز 2.283 میلیارد و 872 میلیون ریال حق بیمه تولید کرده و 1.409 میلیارد و 393 میلیون ریال خسارت به زیان دیدگان پرداخت کرده است.
تازه ترین اخبار