۰
بانک ملت بلوک۵.٧ درصدی سهام ملی مس را با قیمت پایه هر سهم ۵٩٠ تومان آگهی کرد بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ سی مهر به صورت ٣٠ درصد نقد و مابقی اقساط عرضه می شود.
تازه ترین اخبار