۰
رییس کل بانک مرکزی اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز را معرفی کرد و خواهان استفاده از ظرفیت حوزه فعلی بازار بین بانکی شد.
معرفی اعضای کمیته ۵ نفره عملیات بازار باز بانک مرکزی
به گزارش اخباربانک، عبدالناطر همتی با تکیه بر مصوبه ۲۷ فروردین سال جاری شورای پول و اعتبار ، محمد نادعلی، محمود نادری کزج، احمد گودرزی، رضا بوستانی و هومن کرمی خرم آبادی را به عنوان اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی منصوب کرد و از اعضای این کمیته خواست  برای شروع عملیات بازار باز، ظرفیت حوزه فعلی بازار بین بانکی بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین محمد نادعلی به عنوان مسئول این کمیته تعیین شد.

براساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامه های اعلام موضع، برنامه ریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامه ریزی، نظارت و اجرای عملیات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب می شود.
 
تازه ترین اخبار