۰
محدودیت کارت به کارت از طریق اپلیکیشن های موبایلی را بانک ها و موسسات اعتباری تعیین می کنند.
محدودیت کارت به کارت از اپلیکیشن‌ها را بانک‌ها تعیین می‌کنند
به گزارش خبرنگار اخباربانک، بر اساس قوانین موجود در شبکه بانکی سقف کارت به کارت در هر شبانه روز برای هر کارت ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
این ۳ میلیون تومان می‌تواند از طریق خودپردازها، موبایل بانک، اینترنت بانک و یا دیگر درگاه های موبایلی صورت پذیرد.

اما از چند ماه پیش سقف کارت به کارت از طریق برخی از اپلیکیشن های موبایلی کاهش یافته است.

در حالی که پیش از این سقف کارت به کارت برای همه بانکها در اپلیکیشن‌های موبایلی سه میلیون تومان بوده از چند ماه پیش این محدودیت در برخی از بانکها به یک میلیون تومان کاهش پیدا کرده است.

به عبارت دیگر بانک ها و موسسات اعتباری محدودیتی برای عملیات کارت به کارت از طریق درگاه هایی غیر از بانک خود در نظر گرفته اند.

این بدان معنی است که می توان از طریق اپلیکیشن و یا همراه بانک الف سه میلیون تومان کارت به کارت کرد، اما همین بانک برای اپلیکیشن های موبایلی سقف یک میلیون تومان را در نظر می‌گیرد.

به نظر می‌رسد عدم اطمینان کامل نسبت به برخی اپلیکیشن های موبایلی و نیز تشویق به استفاده از نرم‌افزارهای بومی بانک ها دلیل اصلی محدودیت کارت به کارت باشد.
تازه ترین اخبار