۰
بانک ها و موسسات اعتباری بابت ضمانت تسهیلات از مشتریان چک های بدون تاریخ دریافت می کنند.
تخلف بانکها در دریافت چک بدون تاریخ بابت ضمانت
به گزارش خبرنگار اخبار بانک، احتمالاً برای شما نیز تاکنون پیش آمده که به هنگام دریافت تسهیلات از بانک یا موسسه اعتباری مسئول مربوطه از شما می‌خواهد که چک بدون تاریخ امضا شود.

 همچنین در قسمت در وجه چک نیز مسئول تسهیلات بانک از مشتری می خواهد که تنها نام بانک را ذکر کند و از درج عبارت بابت ضمانت تسهیلات خودداری کند.

 خوب است بدانید که بر اساس قانون چک پیگیری قضایی چک برگشت شده از دو جنبه حقوقی و کیفری قابل مطالبه خواهد بود.

حال اگر در متن چک تحقق شرطی قید شود باید این چک از لحاظ حقوقی پیگیری شده و جنبه کیفری آن از بین می رود.

 همچنین اگر ثابت شود چک برگشت زده شده بدون تاریخ نوشته شده باشد نیز به لحاظ حقوقی در دستگاه‌های قضایی قابل پیگیری نیست و می بایست از نظر حقوقی پیگیری شود.

به همین دلیل بانک ها و موسسات اعتباری از مشتریان می خواهند که عبارت بابت ضمانت تسهیلات در متن چک قید نشده و همچنین تاریخی نیز در آن نوشته نشود تا بتوانند در هنگام عدم پرداخت اقساط تسهیلات از هر دو جنبه حقوقی و کیفری شخص ضامن یا تسهیلات گیرنده را تحت فشار قرار دهند.
تازه ترین اخبار