پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 21 اسفند 1397 ساعت 9:55 http://www.akhbarbank.com/news/66957/رشد-24-درصدی-فروش-بیمه-دانا-6-ماهه-گذشته -------------------------------------------------- عنوان : رشد 24 درصدی فروش بیمه دانا در 6 ماهه گذشته -------------------------------------------------- نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، از رشد 24 درصدی فروش این شرکت در نیمه دوم سال جاری خبر داد. متن : بهگزارش اخباربانك به نقل از روابطعمومیبیمهدانا،دکترابراهیمکاردگردرجمعاعضایهیاتعاملبیمهمرکزیجمهوریاسلامیایراندرمحلساختمانسعدیاینشرکت،ضمنخیرمقدمبهدکترغلامرضاسلیمانیواعضایهیاتهمراه،باارائهگزارشیازعملکردبیمهداناازاولسالجاریتا17اسفندماهامسالگفت:باتلاشکارکناناین شرکتدراینمدتحدود2هزارو950میلیاردتومانپرتفویتولیدشدهکهدر6ماههاولامسالرشد14درصدیودر6ماههدومنیزرشد24درصدیفروشرانشان می دهد. ویدربخشدیگریازسخنانخود،پرهیزازانعقادقراردادهایزیاندهراازراهبرد هایاینشرکتبرشمردوافزود:بیمهدانادرجهتحمایتازاقشارآسیب پذیرجامعهودرراستایتحققسیاست هایاقتصادمقاومتیونیز منویاتمقاممعظمرهبری،طرح"مهردانا"رابامشارکتبانکقرض الحسنهمهرایرانعملیاتیکرد. دکترکاردگربااشارهبهاینکهحدود45میلیوننفردرکشورصاحبسهامعدالتهستندو حدود 55 درصد سهام بیمه دانا متعلق به سهام عدالت است، اظهار داشت:طبقسندراهبردیشرکت،هدف گذاریمابهسمتدهک هایپایینجامعهاستومی کوشیمخدماتمطلوبیبهایناقشارارائهکنیم. وی،حرکتبهسمتعلموفناوری هاینوینازجملهعرصهدیجیتال،مردمیکردناقتصاد،توجهبهسرمایه هایانسانیشرکت،افزایشضریبنفوذبیمهوتوسعهبیمه هایزندگیراازمحورهاواولویت هایاینسندراهبردیبرشمرد.