پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 21 اسفند 1397 ساعت 15:20 http://www.akhbarbank.com/news/66965/تأسیس-صندوق-پروژه-بیمه-های-زندگی-ابزاری-تأمین-مالی-بنگاه-های-تولیدی -------------------------------------------------- عنوان : تأسیس صندوق پروژه بیمه‌های زندگی، ابزاری برای تأمین مالی بنگاه های تولیدی -------------------------------------------------- رئیس هیات مدیره بیمه دانا، تأسیس صندوق پروژه بیمه‌های زندگی را اقدام موثری برای توسعه و تقویت بیمه های زندگی از یک طرف و ابزاری برای تأمین مالی از طریق بازار بیمه از طرف دیگر دانست. متن : به گزارش اخباربانك به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر رضا جعفری گفت:باشکل گیری این صندوق و عرضه بیمه های زندگی برایپروژه های تعریف شدهسرمایه گذارانمی توان منابع مورد نیاز آن پروژه ها را تأمین وبدینطریق تأمینمالیبنگاه هاازبانک محوری به بیمه محوری تبدیل شودو بیمهشدگان را نیز علاوه بر پوشش بیمه های عمر در سود ناشی از اجرای پروژه ها مشارکت داد. ویدر جمعرئیس کلواعضای هیات عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تقدیر ازاقدامات و تلاش های نهاد ناظر،به ویژهپشتکاروتلاش های رئیس کلطی مدت حضورشان درصنعتبیمهبه منظور توسعه فرهنگ بیمهو افزایش ضریب نفوذ آن در جامعهو رفع بسیاری از مشکلات موسسات بیمهگفت : با توجه به وضعیت بازاربیمه در حال حاضر و با هدف تقویتشاخص های عملکردی و رفع برخی مشکلات باقیمانده در این صنعت به نظر می رسد ارائه چند پیشنهاد و اجرایی شدن آن درسطح جامعهبتواندکمک شایانی بهحلاین مسائل درحوزه اجرایی کند. وی گفت: سرمایه موجود شرکت های بیمه نیازبه بازنگری دارد، زیرا به نظر می رسد سرمایه موجود فعلی که برابرمقررات نهاد ناظر ومصوبه هیاتدولتتعیین شده،کفایتپوشش تمامریسک هایبیمه گریو سرمایه گذاری این شرکت ها را نمی کند، لذا پیشنهاد می شود با الهامگرفتن از مبانی علمی ونظری،چارچوبی برایتعیینسرمایه بهینه هریک از شرکت ها با توجه به ریسک هایی که پذیرفته اند، برنامه های استراتژیک و در نظر گرفتنانتظارات سهامداران تعریفشود . همچنین به نظر می رسد آئین نامه توانگری مالی فعلی در شرایط حاضر و با توجه به تغییر متغیرهای تأثیرگذار برضرایب ریسک موسسات بیمهنیاز به مهندسی مجدد دارد . دکتر جعفری، بازنگری در برخی از مقررات بیمه مرکزی و نهاد ناظر از جمله آئین نامه 60 را مورد تأکید قرار داد و افزود:محدودیت های آئین نامهفعلیمربوط بهسرمایه گذاری ها موجب می شود شرکت های بیمه نتوانند از فرصتهای سود آوری سایرزمینه های سرمایه گذاری استفادهکنندومتحملهزینه فرصتمی شوند . ویهمچنینیکی از مشکلاتیراکه دربازاربیمه در حال شکل گیری است،ظهور پدیده دامپینگدانستوپیشنهادکرد: نهاد ناظر با تعریف حداقل نرخ های لازم و نظارت بر حسن اجرای آنمی توانداز ظهور این پدیدهدراین بازارپیشگیری کند . رئیس هیات مدیره بیمه دانا درادامه اظهار داشت: در صنعت بیمهکشورو در حوزه مدیریت مطالبات، آئین نامه شفافی وجود ندارد که تدوینو تصویبآئین نامه مورد اشارهراهکاری برایمدیریت مطالباتدرصنعتو مانع از تورم مطالباتمی باشد . وی خواستاراستقرار آنلاین سیستماعتبار سنجی در صنعت بیمه شد و تأکید کرد: با توجه به مشکلات حاکم در صنعت بیمهو بدحسابی بعضی از بیمه گذارانپیشنهاد می شودسامانه سنهاب توسعه و امکان دسترسی آنلاینبرایهمه واحد های اجرایی اعم از شعب و شبکه فروش برای ارزیابی واعطایاعتباربه مشتریان فراهم شود . دکترجعفری تاسیس آژانس های رتبه بندی شرکت های بیمهدر کشور را نیاز امروزبازار بیمهدانستو همچنین درخصوص شفاف سازی صورت های مالی در راستای ارتقاء سطح اعتماد فعالان بازارو سهامداران پیشنهاد کرد گزارشگری مالی بر مبنای استاندارد بین المللیirfsبطور تدریجی و طی برنامه زمانبندی شدهدر صنعت بیمه نهادینه شود. دکترجعفریدرپایانضمنتقدیرازحضور و رهنمودهای ارزشمند رئیس کل بیمه مرکزی در دیدار با کارکنان بیمه دانا و همچنینتلاش هایمدیرعامل و کلیهکارکناناین شرکتدرتحققبودجهپیشبینیشده، رشدفروشوبهبودشاخص هایعملکردیابرازامیدواری کرد:روندروبهرشدشرکتدرسالآیندهنیزبابهره گیری از منویات نهاد ناظر بیمه و رهنمودهای رئیس کل بیمه مرکزیباقدرتو اهتمامبیشتریادامهیابد.