پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک 20 اسفند 1397 ساعت 14:38 http://www.akhbarbank.com/news/66937/طرح-مهردانا-اقتصاد-کشور-مردمی-می-کند -------------------------------------------------- عنوان : طرح مهردانا، اقتصاد کشور را مردمی می‌کند -------------------------------------------------- رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اجرایی شدن طرح مهر دانا توسط شرکت بیمه دانا را اقدام ارزشمندی در صنعت بیمه توصیف و آن را در جهت مردمی کردن اقتصاد کشور ارزیابی کرد. متن : بهگزارش اخباربانك به نقل از روابطعمومیبیمهدانا،دکترغلامرضاسلیمانیواعضایهیاتعامل بیمه مرکزیروز دوشنبهدربازدیدازساختمانسعدیوشعبهامیرکبیراینشرکت،ضمنقدردانیازدکترکاردگرنایبرئیسهیاتمدیرهومدیرعاملبیمهداناوسایرمدیرانارشداینشرکتبهدلیلارائهطرحمردمی"مهردانا"اظهارداشت:صنعتبیمهدرایرانبایدباالگوگرفتنازکشورهایپیشرفتهوبومیسازیآندرداخل،بهسمتموفقیت بیشتروافزایشضریبنفوذحرکتکند. دراینبازدیدکهاعضایهیاتعاملبیمهمرکزیجمهوریاسلامیایران، رئیس واعضایهیاتمدیره،معاونانومدیرانستادیبیمهداناحضورداشتند،دکترسلیمانی،ارائهطرحمهردانارااقدامیدرجهتسیاست هایاقتصادمقاومتیومردمیشدناقتصادجامعهعنوانکردوافزود:باابتکاربیمهدانا،این طرحدرجامعهفراگیرشدهورغبتمردمبرایتهیهبیمه نامه افزایشخواهدیافت. وی،هدف گذاریبیمهدانادربخشمتوسطجامعهواقشارآسیب پذیردر"مهر دانا"راموردستایشقراردادوافزود:اینشرکتباداشتننیرویمتخصصوجوانمی توانددرصنعتبیمه پیشرووپیشرانباشد. رئیسکلبیمهمرکزیجمهوریاسلامیدربخشدیگریازسخنانخود،خواستارافزایشسهمبیمهدراقتصادکشورشدوازشرکت هایبیمهخواستباوصولبهموقعمطالبات،تقویت حوزهسرمایه گذاری،افزایشنظارتوتحلیلمدیریتریسک،ضمنکمکبهافزایششاخص هایعملکردیاینصنعت،ترازهایمالییکماههخودرانیزبهبیمهمرکزیارائهکنند. دکترسلیمانیهمچنینبازنگریوتجدیدنظردرقوانینومقرراتمربوطبهفعالیتشبکهفروشوکارگزاری هاراخواستارشدوجدیگرفتننظارتراابزارمناسبیبرایاعتمادسازیوپیشبرد بهینهامورعنوانکرد.